ENIGMOJ, KVIZOJ KAJ LUDOJ

Sur preskaŭ okcent paĝoj de VEDEM oni trovas apud riportoj, rakontoj kaj poemoj ankaŭ multajn logikajn kaj matematikajn taskojn, enigmojn kaj ludojn. Parton el ili vi trovos en ĉi tiu paĝo, kaj ni opinias, ke estas interese ekcerbumi pri taskoj, pri kiuj antaŭ kelkaj jardekoj rompis siajn kapojn knaboj en Terezín. Plie vin atendas kelkaj kvizoj kaj ludoj tra stratoj de la urbo, kiujn preparis niaj studentoj. Ili estas elŝuteblaj en formato PDF kaj povas servi kiel laborfolioj por familioj, grupoj aŭ lernejaj klasoj, kiuj vizitos Terezín kaj volas ĝin ekkoni pli profunde ol el nura trarigardo de la muzeo.

Multan feliĉon!

KIEL MATEMATIKO ROMPIS EKVILIBRON DE PROVIANTISTO

Foje venis junulo al dresdena kuirejo kaj petis du porciojn, havante nur unu proviantbileton. La surprizita proviantisto demandis lin, kiel li havas la alian bileton. Sed tio estas simpla, - respondis la studento, - kiam mi havu du proviantbiletojn? Al mi sufiĉas unu, ĉar unu egalas al du.- Kaj li komencis klarigi al la mirigita viro:
/a2  - a2/ egalas al /a2  - a2/ , tio ja klaras, kaj nun streĉu orelojn. /a – a/ estas la samo kiel  /a+a/. 
/a – a/, ĉu komprenite?
Nu jes, sed kiel ĝi rilatas knedlikojn?
Ne estu senpacienca, ni dividas la tutan ekvacion  /a – a/, ni ricevas a egalas al /a+a/, alivorte du a. Kiam ni reduktas ekvacion  A ni ricevas : 1 egalas al du.
Tio signifas, se mi havas unu bileton, kvazaŭ mi havus biletojn du.
La ŝokita proviantisto blekis en la kuirejon: Du porciojn.

Z-n, -nz

KNABOJ CERBUMU KUNE 1

Certa bakterio multiĝas per dividado. Dum 24 horoj el unu fariĝas du same grandaj. Ni metos unu bakterion en botelon.  Post 367 tagoj la botelo estos plena. Demando: Post kiom da tagoj la botelo estos duonplena?

Aŭtoro necerta

KNABOJ CERBUMU KUNE 2

En biblioteko staras duvoluma verko ĝuste envicigita. Ĉiu volumo havas sen kovriloj (nur folioj) dikecon de 5 cm. Ĉiu kovrilo dikas 5 mm.
En la libroj vandalas larvo de librovermo.
Ĝi troviĝas ĝuste nun inter la unua paĝo de la unua volumo kaj kovrilo. Ĝi volas tramanĝi vojon ĝis la lasta paĝo de la dua volumo kaj kovrilo.
Kiel longas la distanco, kiun ĝi devas tramanĝi?

-nz.  (Petr Ginz)

TROVU 11 ERAROJN

ATENTU - Respondo al sinjoro d-ro Joachim

Ni esprimas nian opinion koncerne rekonstruadon de la hejmo. En la lasta ĝenerala kunveno d-ro Joachim proponis al ni planon por rekonstruado de la Hejmo. Respondo: Ni agnoskas, sinjoro doktoro, ke via plano estas plej praktika kaj plej konvena por la higienaj postuloj. Tamen, sinjoro doktoro, vi agnoskos, ke ni havas rajton pri iom da komforto, jam multe limigita. Kiam ĉiuj infanoj de la mondo havas infanĉambron, dum ni benko-litojn 70 x 30, kiam kompare kun ilia libero ni estas kvazaŭ ĉenligitaj hundoj, vi certe permesos al ni, ke ni anstataŭ iliaj ŝrankoj kun ludiloj havu almenaŭ duonmetron da lignotabulo malantaŭ nia kapo. Vi devas pensi pri tio, ke ni estas ja infanoj kiel ĉie en la mondo. Kvankam pli evoluintaj dank' al Terezín, tamen nur infanoj. Ni esperas, ke vi rekonos niajn motivojn same kiel ni la viajn, kaj ke ni plu komprenos nin reciproke. Estas nia deziro kaj komuna sopiro fari la hejmon plej intima kaj plej varma.

- pner